Megfoglak Vendeghaz

Megfoglak Vendégház

Megfoglak Vendeghaz

Megfoglak Vendeghaz

Adatvédelmi Tájékoztató (GDPR)

A www.megfoglakvendeghaz.hu weboldalon egy online foglalás igénylő rendszer érhető el, amelyen keresztül van lehetőség az Megfoglak Vendégházba szállást foglalni. A foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adataiknak a megadása szükséges a foglalás sikerességéhez.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

 1. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Szabóné Hajdú Zsuzsanna

6640 Csongrád, Faragó Ágnes utca 6

adószám: 78848269-1-26

e-mail: info@megfoglakvendeghaz.hu

 1. Adatvédelmi tisztviselő adatai és elérhetőségei

Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személyes adatai, azok védelméhez fűződő jogai a teljes védelemben részesülnek.

 1. Személyes adatok köre és az adatok kezelésének célja

Adatkezelésünknek alapvetően két célja van: egyrészt, hogy a hozzánk szálláshely-foglalási szándékkal forduló Ügyfelekkel (a továbbiakban: Vendég) szerződést tudjunk kötni, és a jogszabályok által előírt számlát ki tudjuk állítani; másrészt az, hogy a Vendégek személyes adatait a kötelezően használandó www.azenvendegszobam.hu (a továbbiakban: Vendegem) rendszerben rögzíteni tudjuk. Az Vendegem adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://info.azenvendegszobam.hu/aszf/EVA_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Az alábbi személyes adatokat kezeljük az összes megszálló, valamint megrendelő vendégről:

– teljes név

– állampolgárság

– nem

– születési hely és idő

– lakcím

– e-mail cím

Az online használatból fakadóan továbbá az IP címek és a böngészési adatok (operációs rendszer, böngészőprogram) adatainak kezelése történik.

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az EVA rendszer használatához, valamint a számlázáshoz feltétlenül szükségesek.

A fenti adatok kezelése jogszabály szerint elengedhetetlen, hiszen ezeket az adatokat a számlában és az Vendegem rendszerben rögzítenünk kell. Az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen, mellyel kapcsolatban megjegyezzük, hogy amennyiben ilyen rendelkezésre áll, elsősorban nevet, személyi adatot nem tartalmazó email címeket használunk. Az IP címet, a használt operációs rendszert és böngészőprogramot a honlap üzemeltetője, az Adatkezelő kezeli az Ön hozzájárulása alapján, melyet bármikor visszavonhat.

 1. Személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése és jogszabály rendelkezése.

Szerződés teljesítése: Ön amennyiben szerződést köt velünk, egy szálláshely-szolgáltatást vásárol tőlünk, melyet akkor tudunk teljesíteni, ha a fenti adatokat megadja nekünk, ez már igaz abban az esetben is, ha szerződéskötési szándékkal fordul felénk, hiszen ekkor csak az Ön által megadott adatok birtokában tudunk megfelelő tájékoztatást adni a szolgáltatásról. Továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szerint a szolgáltató – jelen esetben cégünk – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 3. pontban foglalt adatok ilyen adatok.

Vendegem rendszer használata: Jogszabály kötelező rendelkezése folytán az Vendegem rendszerben kötelesek vagyunk rögzíteni a nálunk megszállt vendégek adatait, ezért az Ön adatait is. Ezen adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba kerülnek be.

Mindkét esetben az adatok kezelésének jogalapja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, mely alapján számlát vagyunk kötelesek kiállítani az általunk nyújtott szolgáltatásról, valamint kötelesek vagyunk kezelni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy piacszerzési célból a GDPR rendelet alapján a jogos érdek jogalapja szerint jogosultak vagyunk személyes adatok kezelésére, természetesen az Ön jogainak tiszteletben tartása mellett.

 1. Személyes adatok címzettjei, Adatfeldolgozók

A személyes adatokat az Adatkezelő és adminisztratív munkatársa kezelik.

A számla kiállítása a www.szamlazz.hu számlázó programján keresztül történik online módon a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ ), a számlákat az Adatkezelő állítja ki a program segítségével, és azok csak a jogszabályi előírások alapján kerülnek az Adóhatóság részére továbbításra.

A www.megfoglakvendeghaz.hu honlapot az Adatkezelő kezeli és üzemelteti.

 1. Külföldi adattovábbítás

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre személyes adatot.

 1. Adatkezelés időtartama

A számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, számla sorszáma és összege) a számviteli törvény szerint 8 évig vagyunk kötelesek kezelni.

A 3. pontban írt egyéb adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 1 évig kezeljük.

 1. Adatkezeléssel érintettek jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel kapcsolatban, például arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és azokat kinek továbbítjuk, illetve hozzáférési joga van ahhoz, hogy kezelünk-e Önről adatot, ha igen, mit, milyen célból, milyen időtartamra, ehhez kapcsolódóan milyen jogai vannak és hol tehet panaszt.

Joga van továbbá ahhoz, hogy kérje a kezelt személyes adatai javítását, helyesbítését, ha azok nem felelnek meg mindenben a valóságnak.

Kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását – amennyiben nem kötelező adatkezelésről van szó –, ha az adatkezelés jogellenes, célja megszűnt, visszavonja a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását, kezelt adata téves vagy hiányos és ez nem orvosolható, a bíróság vagy a NAIH elrendelte ezt. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok elfeledtetését is, ami azt jelenti, hogy a technika jelenlegi állása szerint mindent megteszünk azért, hogy mindenhonnan törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyek törlését jogszerűen kérte.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt visszavonhatja, azonban ez egyrészt nem érinti a korábban jogszerűen felvett adatokat, másrészt a jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatokat, valamint a szerződés teljesítése céljából továbbra is kezelhetjük személyes adatait, így például kiegyenlítetlen számla érvényesítésére irányuló eljárásban, bevallási-adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatban, illetve az Vendegem eljárásokban.

Tiltakozhat is a személyes adatai kezelése ellen, ha Ön szerint olyan módon kezelünk adatokat, mellyel nem ért egyet. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ha ez a tiltakozás jogszerű, töröljük a személyes adatokat, kivéve, ha nem a törlést kéri, hanem például az adatok zárolását, az adatkezelés korlátozását. Az adatkezelés akkor is korlátozásra kerül, ha Ön vitatja az adatok pontosságát – amíg ezt ellenőrizzük –, vagy nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön azt igényli igényérvényesítés céljából például.

 1. Panasz benyújtásának lehetősége, bírósági jogorvoslat

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai kezelése során bármilyen sérelmet szenvedett, kérjük, jelezze azt nekünk haladéktalanul, és azonnal, legkésőbb 30 napon belül intézkedünk a jogsérelem orvoslása iránt. Amennyiben nem lennének kielégítőek az általunk tett intézkedések, tájékoztatjuk, hogy jogai védelme érdekében bírósághoz (a lakóhelye szerint illetékes, melyet a www.birosag.hu oldalon megtalál) fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 06-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) is fordulhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy bírósági vagy hatósági jogorvoslatot onnantól 30 napon belül nyújthat be, hogy mi az Ön bejelentésével, tiltakozásával kapcsolatos döntésünket meghoztuk és közöltük Önnel, vagy elmulasztottuk határidőben megválaszolni az Ön tiltakozását.

 1. Fogalommagyarázatok

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Különleges személyes adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés stb.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

 1. Adatok biztonsága és védelme

Mind mi, mind az 5. pontban rögzített partnereink mindent megteszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait. Ennek érdekében jelszóval védettek a gépeink, biztonsági mentéseket végzünk, és jelezzük Önnek haladéktalanul, ha bármilyen adatvédelmi incidens merült fel, ha például bármilyen szokatlan belépési kísérletet észlelünk.

 1. Sütik kezelése

A süti a webszerver által a honlap látogató végberendezésén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik” és így javítja a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez szükségesek, jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősülnek, nem igénylik az Ön hozzájárulását. Azok a sütik, melyek nem esnek ebbe a kategóriába, csak akkor működnek, ha Ön ezt jóváhagyja. A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

A honlapunkon kettő fajta sütit tárolunk: teljesítményt biztosító süti (Google Analytics), mely csak abban az esetben települ a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást az első látogatáskor megadta, illetve használatot elősegítő. ún. funkcionális süti, mely nem igényli az Ön hozzájárulásának a beszerzését.

Csongrád, 2021. szeptember 01.